Aktuality

rep. Ioannis Sideropulos 

Partneři ČSBS

 

Mezinárodní dohody:

 • Mezinárodní federace odbojářů (FIR)

 • Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,

 • Vojenské zdravotnícké zariadenie, a.s. Piešťany,

 • Svaz sdružující bojovníky národně osvoboditelské války Srbska,

 • Svaz účastníků odboje Slovinska,

 • Protifašistický svaz RF

 • Protifašistický svaz Polska „Zwiazek Kombatantów i bytych wiezniow politicznych Rzeczi Pospolitej Polskiej“

 • Protifašistický svaz VVN-BdA-Sasko-Drážďany

 

Dohody se státními a jinými organizacemi:

 • s Ministerstvem kultury České republiky,

 • s Odborem pro válečné veterány Sekce právní MO ČR,

 • se Státní archivní správou,

 • s fy Telefonica O2 Czech Republic, a. s.,

 • s Ústavem pro studium totalitních režimů,

 • s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha,

 • s Vojenskou nemocnicí Brno a s Vojenskou nemocnicí Olomouc,

 • s Klatovskou nemocnicí, a.s.,

 • s Rokycanskou nemocnicí a.s.,

 • s Domažlickou nemocnicí a.s.,

 • s Fakultní nemocnicí Plzeň a.s.,

 • se Stodskou nemocnicí a.s.

 

Smlouvy a dohody s nestátními organizacemi:

 • se společností AGEL, poskytující zdravotnické služby,

 • s Nemocnicí milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze,

 • s Institutem preventivní a léčebné medicíny Praha, spol. s r. o.

Remembrance Sunday, pietní akt k uctění veteránů na Olšanských hřbitovech

V neděli, která je nejblíže Dni příměří, což je 11. listopad 1918, kdy skončila první světová válka, se na Olšanských hřbitovech schází britský velvyslanec a velvyslanci zemí Commonwealthu, aby položili věnce k válečnému pomníku a vzdali hold pohřbeným. Takzvaný Den vzpomínek, v angličtině Remembrance Sunday, připomíná konec první světové války na západních bojištích a všechny, kteří položili své životy ve prospěch míru a svobody pro budoucí generaci .

V Praze se pietní akt konal 13.11. 2022, na Olšanských hřbitovech. Pietního aktu se zúčastnil britský velvyslanec v ČR Nick Archer a přidělenec obrany plukovníka Jonathan Kitson. Za českou stranu válečné hrdinství někdejších vojáků uctili zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč a náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec. Přítomni byli i vojenští veteráni, další diplomaté a armádní hodnostáři. ČSBS na pietním aktu zastoupil místopředseda ÚV ČSBS Ing. Emil Kulfánek, který u pomníku položil věnec.

i.s.

Záslužným křížem ČSBS byl vyznamenán Výkonným výborem ÚV ČSBS na 6. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU ČSBS, předseda OV ČSBS Kutná Hora bratr Pavel Korábek, dlouholetý člen ČSBS a pozůstalý po posledním zavražděném četníku- odbojáři v Petschkově paláci (KORÁBEK Pavel, byl vrchní strážmistr policie) v období mezi 5. a 9. květnem 1945. Vyznamenání mu předal 22.11.22 předseda ÚV ČSBS Ing. Jaroslav Vodička, spolu s vedoucí  Org. komise MUDr. Ilonou Müllerovou.

Záslužným křížem ČSBS předseda ˇUV vyznamenal Pavla Korábka_fotoI.Sideropulos (409).jpg

V Praze dne 28. listopadu 2022

Tisková zpráva

6. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU ČSBS

ÚTERÝ 22. LISTOPADU 2022

V úterý dne 22. listopadu 2022, se uskutečnilo 6. zasedání pléna Ústředního výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu (ÚV ČSBS). Na jednání bylo přítomno 44 z 62 členů ÚV ČSBS
disponujícími celkem 48 hlasy ze 68, tj. 70,5% z celkového počtu členů ÚV ČSBS. Na plénu
byla mj. zhodnocena práce Předsednictva ÚV a Výkonného výboru ÚV ČSBS a také, činnost
ústředních orgánů ČSBS v průběhu 2. pol. r. 2022 od 5. zasedání ÚV ČSBS dne 21. 6. 2022.


Členové ústředního orgánu byli informováni:


- O pracovním setkání delegací VV ÚV ČSBS a Predsedníctva ÚR SZPB, které se
uskutečnilo 7. a 8. září 2022, tentokrát v srdci SNP. V Banské Bystrici českou delegaci
přivítali předseda SZPB Pavol Sečkár a tajemník ÚR SZPB Viliam Longauer. Následovalo
přijetí s pracovní snídaní u předsedy Banskobystrického samosprávného kraje Jána Luntera,
který promluvil pozitivně o rozvoji slovensko-českých vztahů. Z Bánské Bystrice delegace
obou svazů odjely do obce Špania Dolina, kde na náměstí položily věnce k pomníku
věnovaném občanům obce, kteří zahynuli během SNP. Květinové dary byly také položeny k
novému památníku věnovanému obětem vojáků Rumunské královské armády, kteří bojovali
proti nacistickému Německu v sestavě 4. ukrajinského frontu a při osvobozování Slovenska v
obci Špania Dolina padli.


- O zdravici ÚV ČSBS Mezinárodní antifašistické konferenci FIR, konané v Bělehradě 24. a
25. 10. 2022. V ní se mj. zdůrazňuje velký význam boje proti nacismu a fašismu v jeho
nových projevech a důležitosti boje za mír, který je v dnešní době životně aktuální.


- O velmi úspěšné akci 28.1 0. 2022 ke 104. výročí vyhlášení Československé republiky,
kterou VV ÚV ČSBS zorganizoval v Míčovně Pražského hradu, s účastí exprezidenta prof.
Václava Klause, poslanců Evropského parlamentu a poslanců Poslanecké sněmovny P ČR a
řady dalších významných osobností politického a společenského života.


- O důstojném a úspěšném průběhu memoriálních akcí jak u Hlávkovy koleje, tak i v
Kasárnách Ruzyně 17.11. 2022. Bohužel, společným jmenovatelem těchto úspěšných pietních
aktů, byla naprostá absence asistování AČR při pokládání květinových darů u pomníků našich
národních hrdinů. S velkou pravděpodobností existuje doporučení, aby armáda nenesla věnce
delegací ČSBS při pietních aktech. S touto situací se nehodláme v každém případě smířit.


Plénum ÚV ČSBS se dále zabývalo hospodařením Ústředního výboru, jednak Výroční
zprávou ČSBS za rok 2021 a jednak hospodařením ÚV ČSBS od ledna 2022.


Na základě žádosti Základní organizace ČSBS Votice, která byla součástí oblastní organizace
ČSBS Benešov a na doporučení VV ÚV ČSBS z 25. 10. 2022, plénum ÚV ČSBS zrušilo
oblastní organizaci ČSBS Benešov a zřídilo oblastní organizaci ČSBS Votice.

Plénum ÚV ČSBS bylo rovněž seznámeno s dopisem předsedy ÚV ČSBS adresovaným a
rozeslaným Oblastním výborům, případně předsedům OV ČSBS s informací, že byla
vytvořena tříčlenná organizační skupina pod vedením 1. místopředsedy ÚV ČSBS br.
Wittenberga, za účelem přípravy ustavující konference jednoho z historických Sdružení ČSBS
„Sdružení odpůrců holocaustu ČSBS“.


Zájemci o členství ve „Sdružení odpůrců holocaustu ČSBS“ se mohou hlásit do 30. 12. 2022
na mailu sekretariátu ČSBS – „csbs.sekretariat@volny.cz“. Ustavující konference Sdružení se
předpokládá uskutečnit 24. 1. 2023, v zasedací místnosti ústředí ČSBS Legerova 1853/22,
Praha 2.


Plénum ČSBS rovněž řešilo demisi ses. PhDr. Miroslavy Polákové, Ph.D. na pozici členky
ÚV ČSBS za oblastní organizaci ČSBS Uherské Hradiště a na pozici předsedkyně HDK ÚV
ČSBS z důvodů jejího zvolení starostkou města Uherský Brod. V dopise adresovaném ÚV
ČSBS ses. Poláková sděluje, že nadále zůstává členkou ČSBS.


Plénum ÚV ČSBS poděkovalo ses. Polákové za její dosavadní činnost v ÚV ČSBS a ve
funkci předsedkyně HDK ÚV ČSBS. Prozatímním vedením HDK ÚV ČSBS byl pověřen
místopředseda HDK. Volba předsedy (předsedkyně) HDK ÚV ČSBS bude provedena na 7.
zasedání ÚV ČSBS.


Plénum ÚV ČSBS dále schválilo Plán činnosti ústředních orgánů ČSBS na 1. pol. Roku 2023,
byl upřesněn Plán významných a pietních akcí ČSBS v roce 2023 a bylo schváleno 21 návrhů
na ocenění členů ČSBS.


Diskusními příspěvky se bude zabývat VV ÚV ČSBS.
Tiskový mluvčí
Ioannis Sideropulos

ved. org. odd. ÚV ČSBS MUDr. ses. I. Müllerová, předčítá zprávu ústředního výboru.foto.I.S

Pietní vzpomínka v Čeladné 3. 11. 2022 a na partyzánský protinacistický odboj – především na partyzánskou skupinu Jána Ušiaka

Důstojnou poctu protinacistickému odboji a partyzánskému hnutí v období německé okupace uspořádala obec Čeladná v čele s jeho starostou Pavolem Lukšou,  za spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu, Oblastní organizace Beskydsko, v čele s předsedkyní OV ČSBS Beskydsko - sestrou Bronislavou Brixovou-Matuškovou.

Historické ohlédnutí:

1. čs. oddíl-později brigáda Jana Žižky, čili Ušiakův partyzánský oddíl Jan Žižka vznikl mezi 20.-22. zářím 1944. Hodnost brigády získala také přejmenováním během ledna 1945. Z tohoto důvodu se přesněji v odborné literatuře používá název 1. čs. brigáda Jana Žižky na Moravě. Oddíl byl v říjnu 1944 reorganizován a rozdělen na další oblastní oddíly pod velením por. I.P. Stěpanova, kpt. Grekovského (Ševcova). Ty se následně dělily ještě na malé partyzánské skupiny. Paradesantní oddíl se postupně rozrostl na slovenské straně asi na 200-250 osob. Většina na Moravu nepřešla. Asi 60 osob se přesunulo na Moravu 28. září a zhruba stejný počet se nesouvisle probíjel na Moravu během 12.- 15. října 1944. Partyzáni měli podporu místního obyvatelstva.

Partyzánská jednotka byla zformována v Obarově u Rovna, na sovětském území, kde sídlil čsl. výcvikový prapor. První náročný výcvik partyzánů začal v květnu pod vedením gen. Strokače a kpt.Kozlova, který z 72 adeptů dokončilo 39, kdy vypadli fyzicky slabší vojáci. Od června bylo přijato 98 Čechoslováků na další výcvik ve Svjatošině. Výcvik se skládal z náročných nočních pochodů, topografie, tvorbě úkrytů, ženijního výcviku destrukce mostů, železnic, obsluhou zbraní různého původu a politického školení.

Brigáda zpočátku působila v Moravskoslezských Beskydech v oblasti hor Magurka, Trojačka, Kněhyně a v horské osadě Podolánky. V listopadu přešly rozdělené skupiny na Hostýn, Vsetín, Vizovice, Valašské Klobouky, Holešov a Valašské Meziříčí. Jejím prvním velitelem byl Ján Ušiak.

Ján Ušiak se narodil dne 5. října 1914 v Budiné na Slovensku (R-U). Do roku 1938 byl vojákem Československé armády, po rozbití Československa se vrátil na Slovensko do Bakty, která však připadla Maďarsku, a protože se mu nepodařilo získat slovenské státní občanství, musel narukovat do maďarské armády, se kterou bojoval na východní frontě. V roce 1942, přechází Ján Ušiak na stranu Ruska. Do Protektorátu Čechy a Morava se vrací již jako partyzán. Po dvou neúspěšných pokusech o překročení protektorátní hranice se Ušiak dostává přes hranice definitivně 13.-14. října 1944 za pomocí domácích vlastenců. Odboj vedený Ušiakem a Ušiakova násilná smrt tvoří podstatu partyzánského hnutí na Čeladné.

Největší starosti působil německým nacistům na Moravě 1. československý partyzánský oddíl Jana Žižky. Oddíl byl po střetnutí s Němci dne 2. 11. 1944 na Čertově mlýně a Kněhyni oslaben o svého velitele por. Jána Ušiaka, který byl těžce zraněn. O den později byl v Čeladné obklíčen Němci a zvolil smrt z vlastních rukou. Při této přestřelce zahynulo i několik partyzánů a byli raněni sovětští velitelé D. B. Murzin a V. P. Nastěnko.

Úspěšná pietní akce:

Milým a vítaným hostem na pietním shromáždění byl starosta obce Budiná na Slovensku  Marian Cerpak, rodiště Jána Ušiaka. Rovněž se zúčastnila piety delegace Českého svazu bojovníků za svobodu ze Vsetína v čele s místopředsedou ÚV ČSBS Miroslavem  Mikulčákem  a řada dalších společenských organizací jako KČP, zástupci Historické skupiny 1. partyzánské brigády Jana Žižky ze Vsetína, občané, školáci a další.

i.s., foto: OV ČSBS Beskydsko

Pozvánka Ruzyň - 17. 11. 2022_1.jpg

»Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!« Vlastenecká oslava 28. října 1918 v Míčovně Pražského hradu

 

Slavnostní shromáždění v Míčovně Pražského hradu

hlavni-foto-18.jpg

ČSBS: Úspěšná a důstojná oslava 104. výročí vzniku Československé republiky

„Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“

Vlastenecká oslava 28. října 1918 v Míčovně Pražského hradu

Obrázek1.jpg

104. výročí vzniku Československé republiky, které uspořádal Český svaz bojovníků za svobodu v součinnosti se Sdružením osvobozených politických vězňů a pozůstalých, Kruhem občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí a dalšími odbojovými a vlasteneckými spolky České republiky.

Neotřelé a odvážné, »od srdce jdoucí« proslovy hostů, nástup Čestné jednotky Armády ČR se standartami, československá hymna i velebné tóny operní klasiky a husitského chorálu – to vše se hluboce vepsalo do mysli posluchačů, kteří odcházeli z Míčovny povzbuzeni do dalších dnů. Ve vzduchu však zůstala nezodpovězená otázka, kterou naznačil předseda ČSBS Jaroslav Vodička: Sejde se kolektiv vlastenců a vlastenek, kteří sami jsou pamětníky bojů proti německé okupaci či jsou jejich potomky, ve stejně důstojných prostorách i za rok?

Obrázek2.jpg

Poslanci a poslankyně – zleva v první řadě Ivan David, Kateřina Konečná a vpravo Jiří Kobza a zastupitel Prahy 3 a místopředseda Trikolóry Josef Sláma.

Nechť hlas ČSBS je stále slyšet

Vzácným řečníkem, jenž v Míčovně hovořil na obdobné akci protifašistických bojovníků vícekrát, byl někdejší prezident České republiky profesor Václav Klaus. Poděkoval Českému svazu bojovníků za svobodu za to, že přes veškerou nepřízeň okolností nadále pořádá toto shromáždění. »Dnes se setkáváme v nejhorším okamžiku od roku 1989,« připustil Klaus. Dnes totiž panuje krize, beznaděj, pocit bezvýchodnosti, smutek, přičemž zauzlení všech problémů je u nás unikátní. Mezi občany panuje pocit, že nemáme politickou reprezentaci, která by si to uvědomovala. Nikdo z nás válku nechce a neobhajuje ji, položil prof. Klaus důraz právě na tato slova. Ale právě válka na Ukrajině, její příčiny a okolnosti, které k ní vedly, vyžadují seriózní rozbor. Exprezident je přesvědčen, že nelze tuto válku používat jako zástěrku vlastních selhání. »Chybí lidé, kteří chtějí válku ukončit,« trefil Klaus hřebíček na hlavičku.

Exprezident ČR prof. Václav Klaus vyznamenán Řádem ČSBS. Na foto zleva: 1. místopředseda ÚV ČSBS br. Rudolf Wittenberg, předseda Ing. Jaroslav Vodička a prof. Václav Klaus

Podle Klause rozklad zasáhl i politické strany. Pětikoaliční vláda je popřením politického stranictví, je »novou verzí Národní fronty«. Ideálem současnosti je – uvedl Klaus – pasivní občan, který si neuvědomuje, že je mu povolen jen jeden názor. Klaus zkritizoval omezování svobody slova u nás, projevy přepisování dějin, kdy »jsou hanobeni a pomlouváni ti, kteří se zasloužili o naši svobodu« a jsou zlehčovány činy našich nepřátel. Válka na Ukrajině všechny tyto tendence dle Klause jen zesílila a poskytuje snadnou záminku. Exprezident Klaus na závěr popřál, aby hlas Českého svazu bojovníků za svobodu byl stále slyšet.

Vzpruha pro současníky

Dalším vzácným řečníkem byl ústavní právník a předseda prezídia Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových profesor Václav Pavlíček, který se soustředil na význam vzniku samostatného státu, na jeho pokroková republikánská opatření, která záhy po zrodu státu následovala – např. zábor velkého majetku katolické církve, zrušení šlechtických titulů, zrovnoprávnění církví, i na řadu kroků zakládajících demokratický charakter republiky, například ve vzdělávání, školství, armádě. Nový stát usiloval o povznesení méně rozvinutého Slovenska a zcela nerozvinuté Podkarpatské Rusi. Nebylo však dosaženo všeho a brzy se také objevila deziluze. Přesto zůstává 28. říjen svými hodnotami pro všechny současníky významnou vzpruhou.

Obrázek4.jpg

Kateřina Konečná při svém vystoupení v Míčovně Pražského hradu.

První republika – doba sociálních rozdílů

Vedle hlavních řečníků dostali prostor pro svá vystoupení i poslanci národního a evropského parlamentu.

Málokdo už dnes vzpomene na to, že samostatný stát Čechů, Slováků a Karpatorusů před 104 lety vznikal těžce. Nejenom politickými jednáními, ale i se šarvátkami, a dokonce boji se sousedy, pravila europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Němci, Maďaři i Poláci měli tehdy jiné představy. I přesto jsme si svou svébytnost uhájili. Konečná upozornila, že první republika nebyla jen idylickým obdobím, jak se dnes někteří snaží s falešnou nostalgií idealizovat. »Byla to doba obrovských sociálních rozdílů, hladových bouří i krvavých obětí. Nicméně byl to také začátek sebeurčení, začátek národní svébytnosti bez jha Rakouska-Uherska.« 

Kateřina Konečná připomněla heslo zakladatele státu Tomáše Garrigua Masaryka: »Demokracie je diskuse!«. »Toto heslo je dnes aktuální možná více než před 100 lety. Místo diskuse se dnes totiž nosí nálepkování, či rovnou zakazování. A paradoxně hlavně od těch, kteří se prohlašují za jediné správné demokraty. Takže to spíše vystihuje druhý Masarykův citát: Demokracii máme – teď ještě ty demokraty!«

Konečná se narodila jako občanka Československa a je na tuto skutečnost hrdá, jak zdůraznila. Stejně tak by byla ráda, kdyby na svou zemi byly hrdé i následující generace, aby měly vůli, oddanost i chuť hájit vše dobré, co nám vznik samostatného státu dal.

Potřebujeme národní obrození

Připomínáme si výročí, které je stále státním svátkem, ale podle cizích plánů nemá napříště znamenat nic, řekl v úvodu svého vystoupení europoslanec Ivan David (SPD). Proto také oslavy 28. října vypadají jako tryzny, dodal.

Žijeme v době velkých paradoxů a měří se dvojím metrem. Nenávist k některým je trestána, nenávist k jiným je »perverzně povyšována na pozitivní ideu,« zmínil. Evropská unie není vlastí, »leda snad vlastí korporací a jejich slouhů. K nim náležet nechceme,« zdůraznil.

To, co nyní potřebujeme, je podle Davida národní obrození. Potřebujeme armádu a zbraně, ale k sebeobraně, nikoli v cizím zájmu. »Náš národ už po staletí nevede války, neúčastní se dobyvačných tažení proti jiným, nevraždí a nekrade. Nemá a neměl kolonie, neparazitoval na jiných. Vstal z popela v národním obrození a ve 20. století dokázal svoji životaschopnost,« uvedl David, který neví, proč bychom si měli nechat vnutit, že máme »pro cizí zájmy pomáhat ničit, vraždit a krást«.

David konkretizoval, kde současná státní moc selhává. Příčinou je nesamostatnost, kdy se upřednostňují cizí zájmy, dále bezkoncepčnost či orientace na vzájemně nevýhodnou spolupráci, také pokles náročnosti – příkladem je nejen upadající školství. Nespoluprací přicházíme o suroviny a odbytiště. Jako velký problém David vidí relativizaci pravdy a vnucování jediné povolené interpretace světa. Stát, který se nestará o lidi, nemá budoucnost, je přesvědčen europoslanec David.

Poslanec Poslanecké sněmovny PČR Jiří Kobza (SPD), který je členem ČSBS, připomněl, že první československý stát nespadl z nebe, nebyl to dar, ale musel už v prvních týdnech a měsících bojovat o své hranice – s Němci, Maďary i Poláky. Z dědictví prvního čs. státu vyplývají pro občany povinnosti, jak uvedl Kobza, kdy každý bude muset dostát své občanské povinnosti – »jinak se dostaneme do bodu, odkud není již návratu«.

Kulturní vystoupení pěvkyně Michaely Katrákové.

Dvakrát rozděleni, a zůstali jsme bratry

Státní svátek 28. říjen má i svůj slovenský rozměr. V Míčovně na slavnostním shromáždění vystoupil tajemník Ústřední rady Slovenského svazu protifašistických bojovníků Viliam Longauer. Sympaticky uvedl, že ačkoli jsme byli dvakrát rozděleni, zůstali jsme bratrskými národy. Longauer poděkoval »českým bratrům« za to, že v rámci společného státu pozvedli Slovensko, které – kdyby nevznikla v roce 1918 ČSR, by bylo zcela pomaďarštěno. Slovensko také na slavnostním shromáždění reprezentoval profesor Jozef Leikert, historik, spisovatel, básník a publicista, největší znalec událostí 17. listopadu 1939, který tentýž den na slavnostním večeru ve Vladislavském sále Pražského hradu přebíral státní vyznamenání za jednoho z devíti představitelů studentských organizací popravených Němci 17. listopadu 1939.

Boj proti fašismu trvá

Předseda ČSBS Jaroslav Vodička v závěru konstatoval, že boj proti fašismu nadále trvá, neboť v řadě zemí probíhá adorace fašistických a nacistických jednotek. Došlo také k politováníhodným událostem, kdy ČSBS byl odstřižen od příspěvku ze státního rozpočtu, což učinila současná pravicová pětikoaliční vláda pod vedením Petra Fialy (ODS). Svaz je napadán a nespravedlivě osočován, »byl dán do izolace«. Přesto bude i nadále bojovat za demokracii a za mír, ubezpečil Vodička. »Vyhnali nás z Národního muzea, z Národního památníku na Vítkově, doufáme, že za rok se opět budeme moci setkat,« vyjádřil naději Vodička. 

Mezi účastníky byly přítomny i další osobnosti, například předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová, předseda Slovanského výboru ČR Jan Minář, předseda Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel Miroslav Kučera ad. Pěvkyně Michaela Katráková za klavírního doprovodu Mgr. Jiřího Knotte zazpívala árie z českých oper a Husitský chorál.

Monika Hoření

FOTO – Ioannis SIDEROPULOS

http://www.nasepravda.cz/zpravodajstvi/nepratel-se-nelekejte-na-mnozstvi-nehledte-vlastenecka-oslava-28-rijna-1918-v-micovne-prazskeho-hradu/

Na videu je tato akce zde:

https://www.facebook.com/…988

Projevy zde:

Jaké poučení si vezmeme z našich dějin? Je třeba opět bojovat všemi silami za mír!

https://www.iportal24.cz/…ir/


Cesta ke změně je zahalena v mlze. Musíme však po ní co nejdříve. Už včera bylo pozdě

https://www.iportal24.cz/…de/

Snímek obrazovky 2022-10-27 v 10.51.28.png
Snímek obrazovky 2022-10-27 v 10.51.47.png

Na tomto odkazu bude přenášeno
Slavnostní shromáždění ČSBS 28.10. 2022
v Míčovně Pražského hradu.

Slované, držme spolu!

V pátek 16. 9. 2022 zaplnili prostory restaurace U Hučky ve Frýdku-Místku účastníci tradičního Dne Slovanské vzájemnosti. Akci uspořádali Oblastní organizace ČSBS Beskydsko a Okresní výbor KSČM ve Frýdku-Místku a spolupořadatelé, ČRS a ORD.

V úvodu za pořadatele přivítala všechny předsedkyně OV ČSBS Beskydsko Broňa Brixová Matušková a za OV KSČM Frýdek-Místek Antonín Kuboš. Připomněli, aby Slované drželi spolu a nenechali se štvát proti sobě. Dále jako vážený host vystoupil předseda Česko-ruské společnosti v Ostravě Karel Šesták, který se věnoval především významu slovanské vzájemnosti, odsoudil válku, kvetoucí neofašismus, Slované zaplatili vysokou cenu více jak 48 milionů obětí za vítězství ve druhé světové válce, kdy zachránili sebe před vyhubením a další evropské národy před německo-nacistickým barbarstvím.

Bohatý program

O bohatý kulturní program se postaral mezinárodní tým účinkujících, za Českou republiku vystupoval Igor Jelínek s kytarou a nádherným zpěvem, Polsko – zpěvák a skladatel Tadeusz Wantuch , Slovensko lidové soubory Boženka Rejdová a její soubor heligonek + vozembouch. Šikovní chlapci Hlavičorští Pajtáši, skupina 7 heligonek, svým vystoupení ohromili i ostřílené motorkáře, dále Larisa Adamov s domrou a doprovodem Igora. Navštívili nás také přátelé a kamarádi motorkáři ze SM kraje, Brna a motorková skupina RM. Publikum za bouřlivého potlesku vždy ocenilo vystoupení jednotlivých protagonistů.

Hosté

Jako hosté se zúčastnili někteří vlastenci ze SJS - Společně jsme silnější Frýdek-Místek, dále zástupci za Alianci národních sil pod vedením Zdenky Tymlové a s dalšími vlastenci.

Přestože venku již nebylo slunečno , ale mračno, nálada přítomných účastníků se dala vyčíst z jejich spokojených, usměvavých tváří. Přítomní se rozcházeli s vědomím, že slovanské národy drží pospolu a mohli si hrdě zpívat: »Slovan jsem a Slovan budu, černé čižmy nosit budu. Černé čižmy od čižmára, ostruhenky od kovára,«případně Hej Slované! Ještě naše slovanská řeč žije, dokud naše věrné srdce pro náš národ bije; žije, žije duch slovanský, bude žít navěky, hrom a peklo, marné vaše proti nám jsou vzteky!«

B.Brixová M.

Frýdek-Místek, dne 17.9.2022

Návštěva delegace VV ÚV ČSBS v Bánské Bystrici a Španiej Dolině

ve Slovenské republice

Naše tradiční návštěva a jednání s delegací Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  byla sice velmi krátká, ale podařilo se nám alespoň provést jednání se slovenskými bratry a uctít místní odboj. Hned v centru Španiej Doliny se nachází hrající hornický orloj. Velká skála se každou hodinu rozestoupí a lze sledovat malé horníky přímo při jejich těžké práci. Právě v centru obce, kde jsme byli ubytováni v budově klepačky, se totiž v minulosti těžila měď. V její věžičce se nacházelo takzvané klepadlo, které mělo za úkol svolávat horníky do šachty. 

Z reportáže bratra redaktora z „Bojovníka“ Martina Krna vyjímáme: Tradiční setkání představitelů Slovenského svazu protifašistických bojů a Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) se tentokrát uskutečnilo v srdci SNP 7. a 8. září. Českou delegaci v Banské Bystrici přivítal předseda Svazu Pavol Sečkár a tajemník ÚR SZPB Viliam Longauer. Následovalo přijetí s pracovní snídaní u předsedy Banskobystrického samosprávného kraje, rodáka z Telgártu Jána Luntera, který mluvil pozitivně o rozvoji slovensko-českých vztahů, o své práci, ale i o pozitivním vztahu k organizaci odbojářů. Z Bánské Bystrice se delegace odebraly do Španěj Doliny.                                                                                                         Zde na bratrském setkání s proslovem vystoupil i Bystričan Pavol Sečkár a předseda ČSBS Jaroslav Vodička, který má kořeny mezi volyňskými Čechy na Ukrajině. Seznámili župana o aktuální činnosti obou sdružení. Setkání se zúčastnil i místopředsedy BBSK Ondrej Lunter.  Česko-slovenská delegace pokračovaly prohlídkou městské památkové rezervace Bánské Bystrice a vzápětí následoval přesun do staré důlní obce Špania Dolina, kde nás očekávali další členové předsednictva ÚR SZPB, včetně místopředsedů Juraje Drotára a Norberta Lacka. Obě delegace položily na náměstí věnce k pomníku se sousoším od akademického sochaře Ladislava Ludvíka Polláka věnovaný občanům obce, kteří zahynuli během Povstání včetně dvou dětí a také byly položeny květiny k novému památníku na počest vojáků Rumunské královské armády, kteří padli při osvobození Československa. Andrej Sitár z organizace Hornické bratrstvo Herrengrund doprovázel hosty po jedinečném Muzeu mědi, který se nachází v budově, kde byla během SNP polní nemocnice.                                                                                          

Na společném srdečném zasedání se delegace navzájem poměrně detailně informovaly o složitém postavení obou svazů ve společnosti za současných pravicových vlád a mezinárodní situace zkomplikované válkou na Ukrajině. Bratři Sečkář a Longauer předali svazová vyznamenání více zástupcům ČSBS. Naopak, Juraj Drotár a bývalý partyzán Karel Kuna převzali z rukou předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky ocenění Kříž za zásluhy. Podvečer mezi odbojáře zavítala vícenásobná starostka obce Martina Wilhelmerová, která uvedla, že kdysi vzkvétající Špania Dolina má dnes pouze dvě stovky obyvatel, ale živá místní ZO SZPB registruje až 50 členů. I to je ilustrace velmi silných kořenů Slovenského sväzu protifašistických bojovníků ve slovenské společnosti, což je pro nás dobrý zdroj poučení.

Ioannis Sideropulos