Aktuality

Kronika: V těchto dnech si připomínáme 77 let

od tragického prozrazení významného partyzánského centra v podbrdských lesích
Delegace Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, kterou představily sestry Alena Mészárosová (předsedkyně Ov Beroun) a Ing. Marie Šimková (členka Ov, Hořovice) položily květiny na historických pietních místech čsl. Národního odboje. Bylo to mj. v prostorách Městského úřadu v Hořovicích, kde se konal soud nad českými a sovětskými vlastenci, poté to byla hájovna Doubravka, spojovací podpůrný bod odbojářů a dále pak byly položeny květiny také u partyzánského bunkru.
i.s.

ČSBS proti „adventnímu“ výroku pana Posselta

Bernd Posselt je narozen 4. 6. 1956 v Pforzheimu (vládní obvod Karlsruhe, SRN) a je předákem německého občanského spolku bývalých československých občanů německé národnosti, kteří v roce 1938 pomáhali rozbít Československou republiku, dobrovolně přijali státní občanství německé nacistické Třetí říše a po druhé světové válce byli na základě rozhodnutí vítězných mocností (USA, Velké Británie a SSSR) v Postupimi transferováni do Německa. Tj. do země, kterou si v roce 1938 sami svobodně zvolili za svou domovinu.

Bernd Posselt často a rád poskytuje různým médiím rozhovory, ve kterých představuje svůj pohled na válečné a poválečné události v Evropě. Ve svých úvahách se však neopomíná zmiňovat o domově svých předků a nebylo tomu ani jinak v jeho adventním projevu ze dne 21. 12. 2020, když transfer německých občanů (státních občanů německé nacistické Třetí říše) po druhé světové válce z Československa do Německa označil nejenom za vyhnání, ale též za etnickou čistku.

Co je etnická čistka

Termín etnická čistka byl v akademickém diskursu přijat v devadesátých letech, a to i přesto, že byl původně užíván pachateli během války v Jugoslávii. Odborníci ho nyní užívají ve smyslu »systematického a násilného vysídlení nechtěných etnických skupin z daného území«.

Etnické čistky by neměly byt zaměňovány s genocidou. Etnická čistka je podobná nucené deportaci, odsunu nebo přesídlení, zatímco genocida je úmyslná vražda části nebo všech příslušníků určité etnické, náboženské nebo národnostní skupiny. Někteří akademikové považují genocidu za poddruh »vražedné etnické čistky«.

Kritikové tohoto termínu poukazují na to, že výraz etnická čistka nemá právní definici a jeho užívání v médiích může odvrátit pozornost od pojmů, které mohou být stíhány jako genocida.

Proti neonacismu, antisemitismu a rasismu

ČSBS má zájem o spolupráci s německými občanskými spolky v boji za občanská práva proti rozmáhajícímu se neonacismu, antisemitismu a rasismu. A také s takovými spolky ve Spolkové republice Německo spolupracuje. Současně se však ČSBS co nejrozhodněji vymezuje proti jakémukoliv překrucování výsledků druhé světové války.

A právě takovéto překroucení průběhu a výsledků druhé světové války předvedl v mnichovském »Sudetoněmeckém« domě dne 21. 12. 2020 Bernd Posselt ve své »adventní« promluvě adresované především jeho krajanům, jak v deníku Forum 24 uvádí reportér David Horák.

»Nebyla to žádná spontánní pomsta, byla to chladnokrevně plánovaná etnická čistka,« řekl Bernd Posselt o poválečném transferu Němců, státních příslušníků německé nacistické Třetí říše z Československa. Drsné pojmenování odůvodnil ročním i delším časovým odstupem od konce války, po němž Československo Němce vyhánělo. Podle Posselta to jasně svědčí o tom, že nešlo o akt pomsty pod vlivem rozjitřených emocí, ale právě o zmíněnou »čistku«. Posselt přesvědčuje své posluchače, že to byli Češi, kteří transfer naplánovali, čímž se podle něho dopustili etnické čistky.

Je nutné proto panu B. Posseltovi připomenout, že odpovědnost za důsledky druhé světové války nemohou nést její oběti. A ti, kteří se až teatrálním způsobem zbavovali protiprávně československého občanství a nabývali německé říšské občanství, by při vzpomínkách na minulost měli zpytovat své svědomí.

Základní myšlenku k nucenému transferu Němců ze zemí sousedících s předválečným Německem nevymyslel prezident Beneš​, ​ale vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Byl to právě Chamberlain, který navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou provždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem.

Anglická konzervativní strana tuto myšlenku Neville Chamberlaina přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců. Britská vláda pod vedením Chamberlainova nástupce Winstona Churchilla přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské konference z 2. srpna 1945. Nucený transfer Němců z Československa se netýkal pouze jakési skupiny, kterou Bernd Posselt nazývá »sudetští« Němci, ale všech říšských Němců nacházejících se po druhé světové válce v Československu a byl proveden právě na základě Protokolu Postupimské konference.

Iniciativa britské vlády

Návrh transferu Němců byl výlučnou iniciativou britské vlády. Bez britské vlády by se prezident Edvard Beneš v tomto směru namáhal zcela marně. Je zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, jak se snaží Bernd Posselt tvrdit, protože je museli přijmout tehdejší Spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak i v Rakousku. Samotný transfer Němců do okupačních zón v Německu a do Rakouska byl logisticky připraven Mezispojeneckou komisí se sídlem v Německu. Němci byli postupně a plánovitě odsouváni do americké a sovětské zóny podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Samotný transfer se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké komise, a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení.

Československo transfer Němců vůbec nenavrhlo a ani nezpůsobilo. Nemá za něj tedy logicky žádnou právní ani hmotnou odpovědnost. Jakékoliv nároky ohledně transferu Němců do Německa po druhé světové válce by tedy kterákoliv německá vláda a skutečně poškození Němci měli uplatňovat a předkládat tehdejším vítězným mocnostem tzn. USA, Velké Británii a Rusku (jako právnímu nástupci SSSR). Představitelé vlád v Německu i občanských německých spolků včetně představitelů těchto spolků, jako je Bernd Posselt, si toho jsou velmi dobře vědomi, a proto periodicky vznášejí své domnělé nároky vždy však jen na Českou republiku.

Ovšem pouze prohlášeními německých politiků nebo představitelů německých tzv. krajanských občanských spolků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpokládají, že Češi včetně českých politiků si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou ve své podstatě jednat proti svým vlastním zájmům.

Německo a Němci totiž právě na základě dohody vítězných mocností z druhé světové války nemají už možnost vznášet žádné hmotné ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení ze zemí, z nichž byli vysídleni, protože Německo je dosud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. 5. 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. 10. 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arisingout of the War and Occupation, signedat Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of the Occupation Regime in the Federal  Republic of Germany, signed  in Paris on 23. October 1954/ 332UNTS 219.).

Jaroslav VODIČKA, předseda ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu

(Mezititulky redakce)

Dopis poslanci Jandovi

 

 

Vážený pane poslanče,

     děkuji za zcela otevřenou odpověď a plně respektuji Vaše názory a postoje, přestože jim nerozumím a nechápu je.  Velmi by mne potěšilo, kdybyste i Vy byl schopen respektovat názory jiných, které nemusí být vždy v souladu s Vašimi. 

     Dovolím si jen pár drobných poznámek. Každá organizace (a doufám, že i parlament) má nějaká pravidla hry, tedy i ČSBS a je povinností každého člena se jimi řídit. Pokud je některý člen přesvědčen, že pravidla jsou porušována, má právě v těchto pravidlech dán postup, jak jednat k nápravě. Vámi citovanou platformu založili členové, kteří se tímto předepsaným způsobem nehodlají zatěžovat a zdržovat. To jsou ty soudružské revoluční postupy a gardy. Pokud Vám tento jejich postup mimo přijatá pravidla hry imponuje, pak to beru na vědomí, avšak nechápu. Zvláště u tak zodpovědného zákonodárce, jakým jistě jste. Ale to je můj problém.  Pokud jsem řekl, že veteráni byli členy svazu, pak jsem tím jen konstatoval, že od konce války uplynulo již 75 let, a že tedy těchto skvělých lidí jaksi přirozeným během času ubývá. A máte pravdu, několik jich ze svazu vystoupilo. Přesné počty nevím, ale jistě Vám je rádi dodají autoři Platformy – nevím však, zda vám dodají i počty těch, kteří nevystoupili. 

     K protizákonnému utrácení svěřených prostředků se nemohu vyjadřovat, protože o tom nic nevím. Vím jen, že nebylo zahájeno žádné trestní vyšetřování či stíhání, takže bych s tou protiprávností operoval velmi opatrně. 

     Nazýváte předsedu spolku soudruhem. Pokud vím, není členem KSČM, vím ale, že byl členem KSČ stejně, jako celá řada Vašich dnešních spolustraníků (nechci říkat soudruhů). Jistě cítíte, že z mé i z Vaší strany jde zde jen a jen o laciné urážlivé gesto, které bychom si mohli oba odpustit. 

  

     Stanovy svazu říkají, že nejvyšším orgánem ČSBS je sjezd, který se koná každých pět let a který – mimo jiné – volí nové předsednictvo, tedy i předsedu. Sjezd je právě připravován, probíhají konference oblastních organizací a měl by být proveden v červnu 2021. Kdo bude předsedou, to je předmětem demokratického rozhodnutí členů a nebudu předjímat výsledek. V tomtéž roce budou probíhat i volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ani tady nechci předjímat, kdo bude zvolen poslancem. Proč to říkám? Protože tvrdíte, že pokud se spolek vrátí „ke kořenům“ (čtu: bez Vodičky v čele), pak navrhnete opět změnu ve financování svazu z rozpočtu státu. Protože ani jeden z nás neví, zda v té době budete mít tu pravomoc a protože nechcete počkat půl roku na výsledky sjezdu spolku, pak – ať se Vám to líbí či nikoli – vidím ve Vašem konání snahu o citelné poškození spolku. Prosadíte-li dnes nějaké laciné gesto, pak si musíte být vědom, že jde o skutek s nevratnými následky. Poškozujete něco, co nejste schopen napravit. V těchto dnech byl zatčen soudce nejvyššího soudu za něco, co se jistě nedá srovnávat k jízdě předsedy s majáčkem – a pane poslanče, navrhnete proto snížení rozpočtu příslušnému úřadu? Prosím jen o slušnost a racionalitu.  Jen bych rád věděl, kdy a kde jel předseda ČSBS s majáčkem. Vaše informace o tomto skutku je nepravdivá a to mi vnuká otázku – nakolik pravdivá jsou Vaše ostatní tvrzení. A abyste měl o čem přemýšlet – navrhl jste několik organizací, na něž by se měla předmětná dotace přesměrovat. Prověřil jste si je stejně jako ČSBS? Nebo jde opět o střelbu od boku a bez rozmyslu?

 

S pozdravem

 

Petr Mrázek

tajemník Oblastní organizace ČSBS Praha 6

Přežije Český svaz bojovníků za svobodu rok 2021?

V pátek 18. prosince 2020 bylo na programu jednání Poslanecké sněmovny závěrečné hlasování o vládním návrhu státního rozpočtu na rok 2021.

Podal jsem k němu několik pozměňovacích návrhů, jejichž společným jmenovatelem byla snaha přesunout – zejména v době dnešní pandemické, ekonomické a sociální krize naprosto zbytné a zbytečné, dotace soukromým podnikatelským subjektům a vlivovým tzv. neziskovým organizacím do těch oblastí a odvětví, které si veřejnou podporu skutečně zaslouží.

Nenechme si ukrást a přepsat naše dějiny!

 

Část těchto prostředků jsem tedy navrhl převést na podporu společensky přínosných aktivit v rámci České republiky, v prvé řadě organizacím pečujícím o odkaz našich válečných hrdinů, bojovníků
o národní svobodu a suverenitu – a také o fyzické přežití národa – zejména proti německé okupaci českých zemí a německému nacistickému teroru s genocidními rysy.

Zde hraje primární roli Český svaz bojovníků za svobodu, kterému jsem navrhl navýšit finanční podporu z veřejných zdrojů o tři miliony korun, tedy zhruba o polovinu stávajícího objemu prostředků. 

Český svaz bojovníků za svobodu plní v české společnosti úlohu, která je nenahraditelná a nezastupitelná ve smyslu uchování nezkreslené historické paměti a duchovní integrity našeho národa.
A to nejen, co se týče zřizování, obnovy a udržování památníků a pomníků obětí národního boje za svobodu Československa.  

Jeho činnost je v posledních letech trnem v oku těch politických sil, které se snaží o přepisování a falšování dějin našich národních dějin, často i o jakousi relativizaci  a  rehabilitaci nacismu a jeho zločinů.

Zástupci těchto sil se v posledních letech opakovaně snaží o odebrání veškerých finančních prostředků tomuto svazu – a tím i o jeho faktickou likvidaci. Což zároveň znamená likvidaci pojetí československých a českých moderních dějin jako boje proti totalitním režimům, z nichž ten německý nacistický, který se snažil o naší národní a fyzickou likvidaci, byl naprosto zavrženíhodný a neexistují pro něj absolutně žádná polehčující okolnost.

Letos byly dva návrhy v rámci projednávání státního rozpočtu. Ani jeden  z  nich neprošel.

Co nás čeká. A nemine?

Dle posledních několika průzkumů veřejného mínění reálně hrozí,
že po následujících volbách do Poslanecké sněmovny může jedna  z  těchto sestav tvořit vládní a sněmovní většinu. Z výsledků hlasování o uvedených návrzích je více než jasné, jak se v takovém případě nová vládnoucí garnitura k otázce financování Českého svazu bojovníků za svobodu postaví. Zastaví ho jedním škrtem pera. A stejně tak se pokusí zlikvidovat i svaz samotný.

A můžeme právem očekávat, že obdobně - brutálně a nekompromisně  - přistoupí tyto síly k revizi naší antinacistické minulosti.

A kdo tedy nakonec podpořil můj návrh na přidání peněz Českému svazu bojovníků za svobodu?

Pouze poslanci hnutí SPD a tři nezařazení poslanci. 

Výsledky všech uvedených hlasování jsou snadno k dohledání na webových stránkách sněmovny. Vyplývá z nich smutná skutečnost, že na straně Českého svazu bojovníků za svobodu vytrvale a pevně stojí z významných politických a parlamentních sil této země  pouze hnutí SPD - a občas ještě  pár jednotlivých poslanců z malých nově vzniklých subjektů.

Časy se mění  - a s nimi, bohužel, umírá i dlouhá desetiletí nezpochybnitelný  národní a vlastenecký konsensus v české společnosti.

Myslím, že je na čase, aby  i Český  svaz bojovníků za svobodu, začal ještě silněji bojovat za zachování svobody!

 

Mgr. Jiří Kobza

Vánoční přání a konference ČSBS 17.12. 2020

Příjemné a pokud možno pokojné prožití vánočních svátků v této nelehké době a do nového roku hlavně zdraví, štěstí, osobní pohody a spokojenosti přejí členové ČSBS ze Šumperska.

Odešla italská odbojářka Lidia Menapaceová

'Co jsem se naučila od odboje? Koexistovat se strachem a překonat ho. Teď se musíme zbavit toho viru. ' ...

Italská odbojářka Lidia Menapaceová byla společensky aktivní se stejnou silou a vášní až do věku 96 let, kdy pandemie nemoci Covid-19 přinutila Itálii, aby se rozloučila s tímto partyzánským symbolem antifašistického boje, pacifistkou, zastánkyní práv žen a to formou politiky a kultury, uvádí CNN.

V rozhovoru o několik měsíců dříve s deníkem La Republica, zdůraznila, že se celý život  řídila  hodnotami demokracie, svobody a rovnosti. A to od dob druhé světové války na italském severu, kdy schovala výbušniny pro rezistenci pod svým oblečením, až do doby, když před pouhými třema roky, kdy stála v čele antifašistické demonstrace a prohlásila: 'Dokud budu mít hlas, budu tady.'..

Lidia Menapace (* 3. dubna 1924 Briscia – 7. prosince 2020) byla italská odbojářka a politička, která v letech 2006 až 2008 působila v Senátu a zastupovala Italskou obnovenou komunistickou stranu.

Lidia Menapace se narodila v Briscii, v severoitalském městě Novara. Její otec byl zeměměřič, antifašista Giacomo Brisca. Její matka byla Italia Vercesi, hospodyně, jejíž rodina byla spojena s anarchistickým hnutím.

Lidii na základní škole, během diktatury Mussoliniho, učitelé učili děti ctít a milovat fašistický režim. Ale Lidiina matka jí řekla, aby zničila školní zprávy, ve kterých byla klasifikována jako patřící do 'árijské rasy', protože 'nejsme zvířata'. V roce 1943 byl její otec poslán do koncentračního tábora, protože se nepodřizoval diktátorské autoritě „republiky“ Salò, fašistického loutkového státu v severní Itálii. O dva roky později byl propuštěn a jeho dcera Lidia se v 19 letech připojila k odboji. V době, kdy studovala literaturu na Katolické univerzitě v Miláně, doručovala zprávy vojákům antifašistům. Pomohla také židovským mužům uniknout z Itálie tím, že je přivedla na švýcarskou hranici a pomáhala také organizovat útěky z vězení. Pod šaty si schovávala výbušniny. Mapy a protifašistickou agitaci ukryla mezi stránkami děl Cicera. Přinášela léky na kole zraněným partyzánům skrývajícím se v horách. Schovala bomby a noviny odboje ve sklepě domu své rodiny. Také předávala tajné zprávy politickým vězňům ve vězení. Dělala  spojku na kole, aby doručila kódované zprávy italským odbojářům…

Jakmile boje skončily, dala jasně najevo, že není zapojena do války, ale bojuje proti útlaku - a že do budoucna se postaví proti všemožným válkám. „Chtěli jsme žít a žít v míru,“ napsala ve své monografii z roku 2014 „Io, Partigiana: La Mia Resistenza“ („Já, partyzánka: můj odpor“). Kritizovala snahy vymazat roli, kterou ženy sehrály jako partyzánky. "Šéfové odboje dávali přednost tomu, aby jejich moc a vedení nebyly sdíleny s ženami," napsala. „Vzali si všechno“ - kredit, moc a historickou paměť.

Po své roli v odboji druhé světové války, během se  Menapace stala pacifistickou aktivistkou a obhájkyní práv žen. Promovala v roce 1945 a na univerzitě pracovala jako lektorka, ale po vyjádření marxistických pozic ztratila práci.

Byla členkou kolektivu, který založil levicový deník Il Manifesto. Byla první ženou zvolenou do zákonodárného sboru v Bolzanu za komunisty. 

Lidia byla vdaná za Eugenia Menapace. Zemřela na COVID-19 7. prosince 2020. To jakou měla autoritu svědčí i to, že o jejím skonu informovaly obsáhle světové agentury jako CNN, N.Y. Times, The Globe and mail a další.

i.s.

Každý s vlastním názorem je dnes dezinformátor nebo ruský agent. Svoboda slova je ohrožena, bije na poplach ekonom Pikora

11.12.2020 13:19

Svoboda slova a názoru je opět ohrožena, upozorňuje ekonom Vladimír Pikora při pohledu na to, jak manipulativně fungují dnešní média. „Zdá se, že každý, kdo u nás má vlastní názor, je buď dezinformátorem nebo ruským agentem,“ dodává a svůj poznatek ilustruje na serveru Reflex.cz na příkladu, jak byl „nepohodlný“ exprezident Václav Klaus označen za dezinformátora či současný prezident Miloš Zeman za tajného agenta.

 

V minulém týdnu se například exprezident Václav Klaus bouřil proti tomu, že ho webové stránky ministerstva zdravotnictví zařadily mezi dezinformátory. Proti tomu se ohradil dopisem samotnému ministru zdravotnictví, v němž žádal, aby text nechal ze stránek resortu odstranit.

Text však odstraněn k Pikorovu překvapení nebyl. „Včera jsem stránky kontroloval a nestačil se divit. Ani na upozornění exprezidenta na pochybení se text ministerstva nezměnil. Jak je to možné?“ táže se.

Pod textem, v němž je Klaus označen za dezinformátora, je jako zdroj napsáno: Semantic Visions, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. „Je exprezident terorista nebo hybridní hrozba? Musíme vše hrotit soudem? Nestačí zdravý rozum?“ diví ekonom.

Co považuje za ještě horší, je fakt, že v textu ministerstva není uvedeno, čím se prezident údajně prohřešil a kde údajně dezinformoval. Není proti čemu se bránit. „Byl odsouzen, aniž bychom věděli za co. Má cejch bez znalosti viny.  Je na novém seznamu protistátních živlů,“ pokračuje Pikora.

Tohle je moderní divoký západ liberálních médií. „Napíšou článek, jehož titulek osobu pošpiní, ale v článku chybí argumenty. Dotyčného začnou média lynčovat. Cíl byl splněn: Nepohodlná osoba byla pošpiněna a diskreditována,“ popsal, jak se dnes vyrábí dezinformátor.

S podobnou diskreditací se ze stran médií potýká i současná hlava státu Miloš Zeman. „Když už se vůbec neví kudy kam a nejsou žádné argumenty, prohlásí se, že v pozadí stojí Rusko nebo Čína, které stojí o nabourání naší demokracie. A tak byl minulý týden některými významnými českými politiky v kauze BIS označen za cizího agenta stávající prezident Miloš Zeman. Opět žádný důkaz,“ nabízí Pikora další příklad.

„Je pravděpodobné, aby jeden náš prezident byl agent a druhý dezinformátor? Tomu někdo věří? Bude příští prezident imperialista nebo rovnou třídní nepřítel? Taková propaganda tu už kdysi byla – a zase se vrací. Vážně někdo věří, že tohle není propagandistický pokus o manipulaci jako hrom?“ vyzývá Pikora k zamyšlení.

Je podle něj jasné, čím se stal Klaus starší nepohodlným: „Odpověď je snadná: Exprezident kritizuje vládní opatření a nenosí roušku na veřejnosti. Věc může být tak komplikovaná, že nemá podobu pouze jedničky či nuly. Neboli když někdo s něčím nesouhlasí, nelze o něm prohlásit, že lže a je dezinformátor,“ myslí si Pikora.

Ideologové hájící svou ideologii nemohou s informacemi a chladnou logikou válčit ze své pozice stejným způsobem jako individualista, zbývá jim jediné – vzít si na pomoc emoce a nepohodlný postoj označit za lež a dezinformaci.

„Svoboda slova a názoru je opět ohrožena,“ dodává ekonom Pikora s tím, že mnoho lidí zaměňuje a často záměrně názor a informaci. Názor nemůže být nikdy dezinformací. Kdyby názor byl dezinformací, byla by dezinformací i náboženská víra. „To je společensky extrémně nebezpečné,“ varuje závěrem.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kazdy-s-vlastnim-nazorem-je-dnes-dezinformator-nebo-rusky-agent-Svoboda-slova-je-ohrozena-bije-na-poplach-ekonom-Pikora-646936

Na aktuální dopisy čtenářů

 

K dopisu čtenáře, který kritizuje ČSBS za pasivitu při odstranění sochy maršála Koněva a ještě ke kritice Jaroslava Bukovského, člena ČSBS, který navíc kritizuje vedení, že podcenilo a nevyužilo “Význam vyjádření FIRu (pozn. Mezinárodní federace odbojářů) k odstranění sochy Koněva v Praze jsem zdůraznil na jednání VV ÚV ČSBS v Praze 27. 5. 2020 a doporučil, aby se ČSBS připojil k FIRu v odsuzujícím stanovisku k tomuto hanebnému činu”.

Odpověď: Český svaz bojovníků za svobodu v roce 75 výročí osvobození naší vlasti Spojenci antihitlerovské koalice uspořádal po celé republice celou řadu pietních akcí, nebo se zúčastnil těchto akcí na všech úrovních se všemi společenskými organizacemi a státními institucemi O těchto akcích media však neinformují!

V této aktivitě jsme absolutně nejaktivnější ze všech společenských organizací. Stejně tak tomu je i na mezinárodní úrovni a to jak se Slovenským sväzom protifašistických bojovníkov, ale i s Mezinárodní federací odbojářů (FIR), která je přímo informována o dění v naší vlasti a na druhé straně jsme několikrát do měsíce informováni o aktivitách odbojářských protifašistických organizací. Pro úplnost, stačí připomenout, že poslední sjezd FIRu byl zde v Praze 18-20.11. 2016 za razantní pomoci ČSBS.

Tento živý kontakt s mezinárodním odbojovým hnutím nastal za předsednictví ČSBS Ing. Jaroslavem Vodičkou, po letech útlumu, který byl s Mezinárodní federací odbojářů za minulého vedení svazu. Od nás byl mj. FIR informován o aktuálním dění kolem památníku – sochy maršála Koněva

v Praze 6.

 

Předseda Vodička, ale i místopředsedové ÚV ČSBS (i ti mimopražští, pokud byli v Praze), spolu  dalšími představiteli oblastních organizací ČSBS v Praze se u sochy maršála Koněva zúčastňovali všech demonstrací na podporu jejího zachování. To vše je zdokumentováno v našem tisku ale i na internetu (Národní Osvobození). Na demonstracích jsme podepisovali petiční archy proti snaze o odstranění sochy maršála Koněva, taktéž jsme iniciovali  protestní prohlášení Vlasteneckého fóra a další akce.

 

Je však fakt, že se těchto akcí nezúčastnili někteří funkcionáři pražských organizací, ačkoli k pomníku samotnému měli velmi blízko.

 

Proto nemůže než vyvolat zlobu a nepochopení jev, kdy někteří funkcionáři, kteří byli k nezastižení v době,  kdy o něco šlo a vůbec se protestních akcí proti překrucování dějin nezapojili, jsou zvláště aktivní dnes, kdy se v parlamentu jedná o financování svazu.

 

Spolu s protivníky našich odbojářů a protifašistického odboje počali slizkou a zákeřnou kampaň zevnitř. Najednou jim nestačí vlastenecká pozice a memoriální činnost po celé republice. Chtějí mnohem více! To vše chtějí od vedení svazu, oni však sami nemohou své aktivity popsat  -  a to ani na zasedáních ústředního výboru. Kde jsou tedy nakonec aktivní?  Jsou to pomlouvačné kampaně, kde si léčí své pseudorevoluční komplexy, a aby sobě dali váhu, neštítí se ohánět Mezinárodní federací odbojářů, která s jejich aktivitami a postoji nemá nic společného, protože koordinuje svou činnost se současným vedením ČSBS.

 

Proto je nejen nepřesné ale i zavádějící, když si bratr Bukovský stěžuje na ráznou reakci předsedy Vodičky, na jím na jednání VV ÚV ČSBS navrhované, nic neříkající ex post akce, které neměly žádný smysl a proto je VV ÚV ČSBS neschválil. A to tím spíše, že jsme na protestních akcích kolem sochy maršála Koněva br. Bukovského neviděli. Proto by bylo pro všechny, kteří to s vlastenectvím myslí poctivě, užitečné si uvědomit, že právě Český svaz bojovníků za svobodu díky svým aktivitám na zachování tradic československého odboje na sebe soustřeďuje útoky všech těch, kteří by chtěli psát dějiny po svém, ke škodě našeho národa. A k těmto útokům by se neměli členové ČSBS ani jeho přívrženci tou či onou formou připojovat.

odpověděl: Ioannis Sideropulos

 

 

Malý dovětek z oficiálních údajů: Smyslem a posláním smlouvy o kolektivní spolupráci spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru po prezidentské volbě v roce 2013, je koordinace vlasteneckých zájmů, které jsou společné zúčastněným spolkům a dalším zúčastněným právnickým osobám. Vlastenecké fórum je otevřeno i pro další spolky a jiné právnické osoby. 

Dále má Český svaz bojovníků za svobodu uzavřeny smlouvy a dohody o spolupráci s následujícími domácími i zahraničními organizacemi. 

Mezinárodní smlouvy a dohody: 

- Mezinárodní federace odbojářů (FIR) 

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, 

- Svaz sdružující bojovníky národně osvoboditelské války Srbska, 

- Svaz účastníků odboje Slovinska, 

- Protifašistický svaz RF 

- Protifašistický svaz Polska „Zwiazek Kombatantów i bytych wiezniow politicznych Rzeczi Pospolitej Polskiej“ 

- Protifašistický svaz VVN-BdA-Sasko-Drážďany 

Nejdůležitější mezinárodní smlouvou je pro ČSBS členství v Mezinárodní federaci odbojářů (FIR), v níž ČSBS obnovil svou činnost v roce 2012 (tj. pod předsednictvím J. Vodičky), s účinností  od roku 2013. Přes přerušení členství v této organizaci v roce 1990, udržoval Ústřední výbor ČSBS s touto významnou mezinárodní organizací kontakty i nadále. Na ústředí ČSBS byly zasílány dokumenty a informace o mezinárodním odbojovém a antifašistickém hnutí a o jeho akcích organizovaných v jednotlivých členských státech FIR.

(z údajů zápisu sjezdu a výročních zpráv, tyto jsou umístěny na webu oficiálním webu ČSBS https://www.svazbojovniku.cz/usneseni-a-zapisy-ustrednich-vyboru)

Delegace ÚV ČSBS položila květy u pomníku maršála Koněva,16.12. 2020  foto: IES

Vnučka maršála Koněva Jelena, přinesla k jeho památníku v Praze 6 rudé růže,16.12. 2020  foto: IES

Chanuka - Svátek světel

Přání  Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu

Vážené sestry a bratři

u příležitosti svátku Chanuka, vám přejeme pevné zdraví a dobrou pohodu.

Předseda
Ing. Jaroslav Vodička

 

'Temnotu nemůžete zahnat holí: musíte rozsvítit světlo!' Jediným způsobem, jak odstranit ze své duše temnotu, nevědomost, nenávist, chamtivost a nesnášenlivost, je „rozsvítit“ světla poznání, naděje, lásky, darů a velkodušnosti. Zapálení chanukových svíček nás vrací ke kořenům, osvětluje naše duše a vylučuje temnotu z našeho každodenního života.

Archiv starších článků naleznete zde

Partneři ČSBS

 

Mezinárodní dohody:

 • Mezinárodní federace odbojářů (FIR)

 • Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,

 • Vojenské zdravotnícké zariadenie, a.s. Piešťany,

 • Svaz sdružující bojovníky národně osvoboditelské války Srbska,

 • Svaz účastníků odboje Slovinska,

 • Protifašistický svaz RF

 • Protifašistický svaz Polska „Zwiazek Kombatantów i bytych wiezniow politicznych Rzeczi Pospolitej Polskiej“

 • Protifašistický svaz VVN-BdA-Sasko-Drážďany

 

Dohody se státními a jinými organizacemi:

 • s Ministerstvem kultury České republiky,

 • s Odborem pro válečné veterány Sekce právní MO ČR,

 • se Státní archivní správou,

 • s fy Telefonica O2 Czech Republic, a. s.,

 • s Ústavem pro studium totalitních režimů,

 • s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha,

 • s Vojenskou nemocnicí Brno a s Vojenskou nemocnicí Olomouc,

 • s Klatovskou nemocnicí, a.s.,

 • s Rokycanskou nemocnicí a.s.,

 • s Domažlickou nemocnicí a.s.,

 • s Fakultní nemocnicí Plzeň a.s.,

 • se Stodskou nemocnicí a.s.

 

Smlouvy a dohody s nestátními organizacemi:

 • se společností AGEL, poskytující zdravotnické služby,

 • s Nemocnicí milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze,

 • s Institutem preventivní a léčebné medicíny Praha, spol. s r. o.

©2020 Český svaz bojovníků za svobodu