top of page

Krajské koordinační výbory ČSBS

Oblastní výbory se v rámci krajů mohou sdružovat do Krajských koordinačních výborů. Každý z oblastních výborů vysílá do tohoto orgánu zpravidla jednoho až dva zástupce. Krajský koordinační výbor je pomocným orgánem a není organizačním stupněm ČSBS.

Členové krajského koordinačního výboru volí ze svého středu předsedu, který je jejich mluvčím a pověřeným zástupcem vůči krajským orgánům samosprávy, resp. vůči krajským expositurám státních orgánů, a který o svých jednáních informuje ostatní členy zastoupené v krajském koordinačním výboru.

Krajský koordinační výbor koordinuje akce ČSBS v rámci svého kraje. Schází se podle potřeby, nejméně dvakrát za kalendářní rok.

V ČSBS aktivně působí:

● Krajský koordinační výbor Praha

● Krajský koordinační výbor Královéhradeckého kraje 

● Krajský koordinační výbor Jihomoravského kraje 

● Krajský koordinační výbor Moravskoslezského kraje 

bottom of page