top of page

Oblastní organizace ČSBS

1) Oblastní organizace jsou základním článkem organizační struktury ČSBS ve stanovené územní působnosti odsouhlasené ÚV ČSBS.

2) Oblastní organizace se mohou slučovat usnesením svých orgánů a po projednání s Ústředním výborem ČSBS.

3) Oblastní organizace hospodaří s majetkem ČSBS v souladu s hospodářskými směrnicemi schválenými Ústředním výborem ČSBS.

4) Oblastní organizace – pobočné spolky ČSBS, hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými právními předpisy a hospodářskými směrnicemi schválenými Ústředním výborem ČSBS.

5) Orgány oblastních organizací jsou:

  • Oblastní konference.

  • Oblastní výbor (předsednictvo oblastního výboru).

  • Oblastní kontrolní komise.

6) Nejvyšším orgánem oblastní organizace ČSBS je oblastní konference:

a) Oblastní konference se koná buď formou pozvání k účasti všech členů oblastní organizace ČSBS, nebo formou  delegátů.

b) Oblastní organizace, které nemají zřízeny základní organizace (základní skupiny), konají oblastní konference ČSBS jedenkrát za rok. Oblastní organizace, které mají zřízeny základní organizace (základní skupiny), mohou konat oblastní konference jedenkrát za pět let.

c) Oblastní konference projednává zprávu o činnosti a hospodaření, zprávu kontrolní komise a hlavní směry činnosti v příštím období.

d) Z členů (delegátů) přítomných na oblastní konferenci volí konference jedenkrát za pět let nový oblastní výbor a delegáty na sjezd ČSBS a jejich náhradníky. Zvolený delegát sjezdu (delegát s poř. č. 1, je-li voleno více delegátů) je současně volen jako člen Ústředního výboru ČSBS na nové volební období.

e) Je žádoucí, aby do oblastního výboru byli dle možnosti zvoleni zástupci všech základních organizací (základních skupin), jsou-li oblastním výborem ČSBS zřízeny.

Mimořádná oblastní konference musí být svolána, požádá-li o to třetina základních organizací (základních skupin). O svolání mimořádné konference může rovněž hlasováním rozhodnout oblastní výbor.

7) Oblastní výbor ČSBS:

  • Volí ze svého středu předsedu, hospodáře, tajemníka, případně místopředsedu a další funkcionáře oblastního výboru, jedná-li se o početnější oblastní organizaci ČSBS a početnější oblastní výbor. Při větším počtu zvolených funkcionářů oblastního výboru se může vytvořit předsednictvo oblastního výboru ČSBS.

  • Volí předsedu, členy i náhradníky oblastní kontrolní komise.

  • Schvaluje výsledky hospodaření oblastní organizace, rozpočet na příští rok, odpovídá za jeho plnění a kontroluje činnost a hospodaření základních organizací (základních skupin).

  • Spolupracuje se sdruženími a historickými skupinami v rámci ČSBS.

  • Spolupracuje se státními a samosprávnými orgány a organizacemi sociálních služeb v příslušném územním obvodu a uplatňuje u nich oprávněné potřeby členů ČSBS. Navazuje a rozvíjí přátelské vztahy s dalšími spolky v okruhu své působnosti při seznamování veřejnosti, zejména mládeže, s historií a odkazem národního boje za svobodu.

bottom of page