top of page

Ústřední výbor ČSBS

a)    Je nejvyšším orgánem ČSBS mezi sjezdy. Stanoví a rozpracovává hlavní směry činnosti ČSBS a jeho orgánů schválené sjezdem. Projednává, usměrňuje a kontroluje činnost Výkonného výboru ÚV ČSBS.

b)     Ze svého středu volí (odvolává) členy Předsednictva ÚV ČSBS (předsedu a místopředsedy
ÚV ČSBS) a další členy Výkonného výboru ÚV ČSBS.

c)     Z delegátů sjezdu, kteří nebyli zvoleni jako členové ÚV ČSBS, volí předsedu rozhodčí rady a předsedu ústřední kontrolní komise, na jejich návrh schvaluje členy těchto orgánů.

d)    Zřizuje stálé komise:

● organizační,

● legislativně právní

● ekonomickou,

● sociálně zdravotní,

● historicko-dokumentační,

● komisi pro mládež.

       Schvaluje jejich předsedy a na jejich návrh i členy komisí.

e)    V případě potřeby zřizuje a ruší dočasné komise ústředního výboru a volí jejich předsedy.

f)     Projednává a schvaluje:

● zprávu o činnosti Výkonného výboru ÚV ČSBS,

● Organizační řád ČSBS,

● Směrnice pro hospodaření ÚV ČSBS a OV ČSBS,

● výsledky hospodaření za období od předchozího zasedání ÚV ČSBS,

● návrh rozpočtu na období do dalšího zasedání ÚV ČSBS,

● zprávu kontrolní komise za sledované období,

● do 30. 6. běžného roku účetní závěrku za uplynulý rok,

● výši členských příspěvků,

● přijetí kolektivních členů ČSBS,

● návrh Výkonného výboru ÚV ČSBS na vyloučení člena z ČSBS pro zvláště hrubé
poškození dobrého jména ČSBS na veřejnosti,

● závazný výklad stanov a jejich změny podle připomínek správního soudu,

● jiné závazné dokumenty ČSBS.

g)    Potvrzuje přijetí nového sekretáře ÚV ČSBS a nového šéfredaktora periodika ČSBS Národní Osvobození, byli-li Předsednictvem ÚV ČSBS nově přijati.

h)    Zřizuje, slučuje a ruší oblastní organizace ČSBS.

ch)  Zasedá nejméně třikrát za rok.

Komise Ústředního výboru ČSBS

      Stálé komise Ústředního výboru ČSBS (Organizační /OK/, Ekonomickou /EK/, Legislativně-právní /LPK/, Sociálně-zdravotní, Historicko-dokumentační /HDK/ a Komise pro mládež /KpM/), zřizuje Ústřední výbor pro zabezpečení demokratického řešení úkolů Ústředního výboru a Výkonného výboru ÚV ČSBS. Členy komisí a jejich počet, schvaluje Ústřední výbor na návrh předsedů komisí. Stálé komise Ústředního výboru ČSBS nemají rozhodovací pravomoc. Ve své činnosti spolupracují s příslušnými úseky Kanceláře ÚV ČSBS, které jsou povinny jim poskytovat potřebné podklady a informace. Podle své specifikace plní komise následující základní úkoly:

● Činnost řídí předseda komise zvolený Ústředním výborem, v  jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jednatel komise,

● Podle pokynů ÚV ČSBS a potřeb jeho Výkonného výboru, zpracovávají roční plán činnosti,

● Plní úkoly ukládané jim usnesením pléna Ústředního výboru a požadavky jeho Výkonného výboru, kterým předkládají své návrhy na řešení zadaných úkolů,

● Evidují a zakládají informace a podklady na jejichž základě ke svým stanoviskům a doporučením dospěly, 

● Z jednání komisí se pořizují Zápisy, jejichž jedno vyhotovení se předkládá příslušnému úseku Kanceláře ÚV ČSBS a druhé sekretáři ÚV ČSBS (vedoucí organizačního oddělení)  pro jednání Ústředního výboru a jeho Výkonného výboru,

bottom of page