top of page

SPONZORING  a činnost ČSBS  (popis a bankovní údaje)

Český svaz bojovníků za svobodu

je dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku. 

Mimo to reprezentuje náš stát v zemích spojenců a v mezinárodní organizaci odbojářských organizací FIR - je to reprezentace naší vlasti v tom nejlepším slova smyslu.

Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní. 

Jako kolektivní členové se členy ČSBS mohou také stát, demokratické organizace (občanská sdružení, spolky, atp.), působící v České republice nebo v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu Svazu a to na základě Smlouvy o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětného občanského sdružení (spolku, atp.).


V rámci ČSBS působí v současnosti tři autonomní sdružení:

 1. Sdružení domácího odboje a partyzánů, v jehož řadách se sdružují příslušníci odbojových protinacistických skupin a partyzánských jednotek,

 2. Sdružení Českého národního povstání, jež se skládá z účastníků Pražského povstání a protinacistického povstání v dalších českých městech v květnu 1945,

 3. Sdružení zahraničních vojáků 2. světové války, které sdružuje bývalé příslušníky čs. armády, kteří bojovali proti nacismu a fašismu na všech frontách 2. světové války.

 

Jako kolektivní členové s ČSBS spolupracují:

 • občanské sdružení „Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých“, které sdružuje bývalé vězně z nacistických koncentračních táborů, káznic a věznic a pozůstalé po nich,

 • občanské sdružení „Sdružení čs. zahraničních letců – východ“, které sdružuje čs. zahraniční letce, kteří bojovali v rámci 1. čs. armádního sboru v SSSR a letce, kteří bojovali ve Slovenském národním povstání.

 •  občanské sdružení  „Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí“  který sdružuje bývalé občany Československé republiky a jejich pozůstalé, kteří byli v roce 1938, po tzv. Mnichovské dohodě, vyhnáni z českého pohraničí“.

Posláním ČSBS je:

 1. Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů našeho státu a zásad Charty lidských práv. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti i o mravní čistotu společnosti na základě principu rovnosti občanů.

 2. Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům, a uchovávat paměť národa. V této souvislosti zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost poválečných opatření přijatých vítěznými spojenci pro mírové a bezpečnostní zajištění svobodné Evropy.

 3. Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu byly pravdivě zpracovány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace.

 4. Seznamovat veřejnost, zejména mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu vydáváním publikací, svazového periodika, přednáškami, besedami a zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků a spolupracovat s nimi i s občanskými sdruženími při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu.

 5. Uplatňovat práva a oprávněné nároky členů Svazu ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní.

 6. Spolupracovat úzce s odbojářskými a demokratickými organizacemi doma i v zahraničí.

 7. Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního odboje, posilovat vlastenecké uvědomění národního společenství. Vystupovat proti snahám podrývajícím základy naší státnosti a proti zkreslujícímu výkladu našich dějin.

Členská přihláška je ke stažení zde.

Stanovy jsou k nahlédnutí zde.

 

Bankovní účty ČSBS a jejich čísla:

Bankovní účet č. 19-2785850257/0100 – je to účet pro příspěvky na fond Národního Osvobození

Bankovní účet č. 2039021/0100 – účet pro jiné příspěvky (např. na činnost ČSBS)

 

ČSBS se prezentuje na veřejně kulturních akcích prostřednictvím diskusí s válečnými veterány a pozůstalými po obětech nacistické okupace, dále pak neustále připomíná historickou pravdu, nedotknutelnost prezidentských dekretů (nesprávně nazývaných Benešovy dekrety) a snaží se vzbuzovat zejména u mladé generace hrdost na český národ.

bottom of page