top of page

Ústřední výbor ČSBS

a) Je nejvyšším orgánem ČSBS mezi sjezdy. Stanoví a rozpracovává hlavní směry činnosti ČSBS a jeho orgánů schválené sjezdem. Projednává, usměrňuje a kontroluje činnost Výkonného výboru ÚV ČSBS.

b) Ze svého středu volí (odvolává) členy Předsednictva ÚV ČSBS (předsedu a místopředsedy
ÚV ČSBS) a další členy Výkonného výboru ÚV ČSBS.

c) Z delegátů sjezdu, kteří nebyli zvoleni jako členové ÚV ČSBS, volí předsedu rozhodčí rady a předsedu ústřední kontrolní komise, na jejich návrh schvaluje členy těchto orgánů.

d) Zřizuje stálé komise:

 • organizační,

 • legislativně právní,

 • ekonomickou,

 • sociálně zdravotní,

 • historicko-dokumentační,

 • komisi pro mládež.

Schvaluje jejich předsedy a na jejich návrh i členy komisí.

e) V případě potřeby zřizuje a ruší dočasné komise ústředního výboru a volí jejich předsedy.

f)  Projednává a schvaluje:

 • zprávu o činnosti Výkonného výboru ÚV ČSBS,

 • Organizační řád ČSBS,

 • Směrnice pro hospodaření ÚV ČSBS a OV ČSBS,

 • výsledky hospodaření za období od předchozího zasedání ÚV ČSBS,

 • návrh rozpočtu na období do dalšího zasedání ÚV ČSBS,

 • zprávu kontrolní komise za sledované období,

 • do 30. 6. běžného roku účetní závěrku za uplynulý rok,

 • výši členských příspěvků,

 • přijetí kolektivních členů ČSBS,

 • návrh Výkonného výboru ÚV ČSBS na vyloučení člena z ČSBS pro zvláště hrubé poškození dobrého jména ČSBS na veřejnosti,

 • závazný výklad stanov a jejich změny podle připomínek správního soudu,

 • jiné závazné dokumenty ČSBS.

g) Potvrzuje přijetí nového sekretáře ÚV ČSBS a nového šéfredaktora periodika ČSBS
Národní Osvobození, byli-li Předsednictvem ÚV ČSBS nově přijati.

h) Zřizuje, slučuje a ruší oblastní organizace ČSBS.

ch) Zasedá nejméně třikrát za rok.

Výkonný výbor ÚV ČSBS

a) Je výkonným orgánem Ústředního výboru ČSBS.

b) Reaguje na důležité veřejné události a zaujímá k nim stanovisko.

c) Projednává výsledky hospodaření a rozpočet ČSBS.

d) Uděluje ocenění zasloužilým členům ČSBS v rozsahu a podle Směrnice pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČSBS.

e) Může udělit „Čestné členství v ČSBS“ nebo „Pamětní medaili ČSBS“ zasloužilým účastníkům národního boje za osvobození (i těm, kteří nejsou občany České republiky) nebo významným osobnostem veřejného života.

f) Schvaluje na základě výsledků výběrových řízení návrhy na jmenování i odvolání sekretáře ÚV ČSBS, šéfredaktora periodika ČSBS Národní Osvobození a schvaluje jejich platy. Při přijímání nových zaměstnanců je třeba dle možnosti dávat přednost členům ČSBS.

g) Zřizuje a ruší dočasné komise Výkonného výboru (VV) ÚV ČSBS a volí jejich předsedy.

h) Zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce (mimo období prázdnin).

ch) Mimořádné zasedání Výkonného výboru ÚV ČSBS se svolává, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů VV ÚV ČSBS, nebo za mimořádných okolností předseda
ÚV ČSBS.

Předseda Ústředního výboru ČSBS

a) Je nejvyšším představitelem ČSBS a zastupuje ho na všech úrovních v souladu se Stanovami ČSBS a dokumenty i usneseními ústředního výboru a jeho výkonného výboru. O výsledcích svých jednání podává zprávu Výkonnému výboru ÚV ČSBS a ÚV ČSBS.

b) Řídí jednání Ústředního výboru ČSBS, Výkonného výboru ÚV ČSBS a Předsednictva ÚV ČSBS, odpovídá za chod ČSBS a za správné hospodaření se svěřenými finančními prostředky i s veškerým majetkem ČSBS v souladu se závaznými právními a ekonomickými normami, Stanovami ČSBS a metodickými pokyny (směrnicemi ÚV ČSBS).

c) Podává, na základě výsledků výběrových řízení, Výkonnému výboru ÚV ČSBS návrh na jmenování a odvolání sekretáře ÚV ČSBS a šéfredaktora periodika ČSBS Národní Osvobození.

d) Přijímá, na základě výsledků výběrového řízení, další zaměstnance Kanceláře ÚV ČSBS, potřebné pro zajištění činnosti ÚV ČSBS. O výběru informuje předsednictvo a Výkonný výbor ÚV ČSBS.

 

Místopředsedové Ústředního výboru

Místopředsedové ÚV ČSBS plní úkoly a povinnosti v souladu se Stanovami ČSBS a dokumenty i usneseními ústředního výboru a jeho výkonného výboru:

 • Mohou samostatně jednat za ČSBS v rozsahu své působnosti stanovené Organizačním řádem ČSBS. O výsledcích svého jednání podávají vždy zprávu Výkonnému výboru ÚV ČSBS.

 • V případě nepřítomnosti předsedy ÚV ČSBS ho v plném rozsahu jeho povinností zastupuje první místopředseda ÚV ČSBS mimo otázek personálních.

 • V případě nepřítomnosti prvního místopředsedy ÚV ČSBS pověří předseda ÚV ČSBS svým zastupováním dalšího z místopředsedů ÚV ČSBS.

Komise Ústředního výboru ČSBS

      Stálé komise Ústředního výboru ČSBS (Organizační /OK/, Ekonomickou /EK/, Legislativně-právní /LPK/, Sociálně-zdravotní, Historicko-dokumentační /HDK/ a Komise pro mládež /KpM/), zřizuje Ústřední výbor pro zabezpečení demokratického řešení úkolů Ústředního výboru a Výkonného výboru ÚV ČSBS. Členy komisí a jejich počet, schvaluje Ústřední výbor na návrh předsedů komisí. Stálé komise Ústředního výboru ČSBS nemají rozhodovací pravomoc. Ve své činnosti spolupracují s příslušnými úseky Kanceláře ÚV ČSBS, které jsou povinny jim poskytovat potřebné podklady a informace. Podle své specifikace plní komise následující základní úkoly:

 • Činnost řídí předseda komise zvolený Ústředním výborem, v  jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jednatel komise,

 • Podle pokynů ÚV ČSBS a potřeb jeho Výkonného výboru, zpracovávají roční plán činnosti,

 • Plní úkoly ukládané jim usnesením pléna Ústředního výboru a požadavky jeho Výkonného výboru, kterým předkládají své návrhy na řešení zadaných úkolů,

 • Evidují a zakládají informace a podklady na jejichž základě ke svým stanoviskům a doporučením dospěly, 

 • Z jednání komisí se pořizují Zápisy, jejichž jedno vyhotovení se předkládá příslušnému úseku Kanceláře ÚV ČSBS a druhé sekretáři ÚV ČSBS (vedoucí organizačního oddělení)  pro jednání Ústředního výboru a jeho Výkonného výboru,

bottom of page