top of page

VLASTENECKÉ FÓRUM

Společenská smlouva O KOLEKTIVNÍ SPOLUPRÁCI

    Níže uvedené nezávislé spolky působící v České republice 

    - Český svaz bojovníků za svobodu,

    - Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s.

    - Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, z.s.

    - Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s.

    - Společnost Ludvíka Svobody, z.s.

    - Svaz vojenských veteránů ČR, z.s,

    - Rada seniorů ČR, z.s.s.

    - Společnost Dr. Edvarda Beneše, z.s.

    - Klub českého pohraničí, z.s.

    - Slovanský výbor ČR, z.s.

    - Vlastenecké sdružení antifašistů, z.s.

    

na základě zkušenosti z kolektivní spolupráce ve Vlasteneckém fóru, kterou uvedené spolky realizovaly na základě „Smlouvy o sdružení“ uzavřené dle Hl. 16, část 8. §§ 829 až 841 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, jehož platnost a účinnost skončila dnem 31. 12. 2013, uzavírají tuto 

Společenskou smlouvu o kolektivní spolupráci

v souladu se zákonemč. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů,

Čl. I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že budou:

1.  Rozvíjet vzájemnou spolupráci a současně respektovat právní subjektivitu ostatních smluvních stran.

2.  Chránit historickou pravdu, tzn. pravdivé a objektivní zpracovávání, a interpretaci československé resp. české minulosti a to nejenom odbojové, a zásadně odmítat pokusy o její zkreslování.

3.  Prosazovat opatření v zájmu zachování míru, života bez válek, válečných konfliktů, proti současným projevům extremismu a terorismu.

4. Aktivně podporovat vlastenectví a ostře protestovat proti tendencím těch, kteří provádějí protinárodní politiku.

5.  Podílet se na vlastenecké výchově mládeže a předávat ji zkušenosti starší generace.

Čl. II.

Oblasti a formy spolupráce

Smluvní strany se dále dohodly na následujících oblastech a formách spolupráce:

1. Volit formy spolupráce, aby byly vtvořeny optimální podmínky pro plnění společných cílů.

2. Uskutečňovat společné aktivity v oblasti historie, kultury, při příležitosti významných výročí, státních svátků a památných dní, vzpomínkových oslav a pietních aktů, případně dalších akcí; zveřejňování těchto aktivit v periodikách smluvních stran. 

3. Vzájemně si vyměňovat informace o rozvíjení spolupráce s organizacemi (spolky) podobného charakteru doma i v zahraničí; konzultace stanovisek ústředních orgánů smluvních stran k aktuálním otázkám na domácí i mezinárodní úrovni.

4. Spolupracovat při řešení dalších otázek, které se dotýkají předmětu této smlouvy anebo které si vyžádá její praktické uskutečňování.

 

Čl. III.

Závěrečné ustanovení

1. Počet spolků účastných na kolektivní spolupráci je svou účastnickou základnou neuzavřený a mimo ustavujících členů uvedených v úvodu této smlouvy, se mohou ke smlouvě připojit i další subjekty s odpovídajícím vlasteneckým zaměřením.

2. Každý ze spolků, který se ke Společenské smlouvě o kolektivní spolupráci v rámci Vlasteneckého fóra připojí, z ní může vystoupit.

3. Každý další spolek mající zájem o kolektivní spolupráci se spolky spolupracujícími ve „Vlasteneckém fóru“ je zahrnut do této smlouvy na základě písemné žádosti, schválené ostatními signatáři smlouvy. Schválená žádost se připojí jako doplněk k této smlouvě.

4. Představitelé spolků (tzn. předsedové spolků) účastných na kolektivní spolupráci budou svou jednotu a svá stanoviska prezentovat pod společným názvem VLASTENECKÉ FÓRUM, shodne-li se na určitém stanovisku většina zúčastněných spolků.

5. Prezentace názorů Vlasteneckého fóra na veřejnosti je realizována prostřednictvím přijatých prohlášení pod názvem „PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA“. Prohlášení Vlasteneckého fóra je možné zveřejnit,  vyjádří-li s jeho obsahem souhlas nejméně 60% představitelů spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru.

6. Prohlášení Vlasteneckého fóra je možné projednat a přijmout na společném zasedání představitelů zúčastněných spolků, nebo formou per-rollam. 

7. Společné zasedání spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru svolává vždy jeden ze spolků, který je za tímto účelem volen na společných zasedáních představitelů Vlasteneckého fóra. 

8. Společenská smlouva o kolektivní spolupráci je představiteli signatářských spolků sepsána svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

9. Smluvní strany se zavazují do třech měsíců od podpisu této Smlouvy seznámit s jejím obsahem své členy.

10. Společenská smlouva o kolektivní spolupráci je vyhotovena v 11 výtiscích, vždy po jednom výtisku s platností originálu, pro každého z ustavujících signatářů a nabývá platnosti dnem podpisu představiteli smluvních stran uvedenými v úvodu této Smlouvy.

V Praze dne 10. října 2017

 

 

 

 

Signatáři společenské smlouvy o kolektivní spolupráci

„Vlastenecké fórum“

 

 

Český svaz bojovníků za svobodu  (ČSBS)

Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s.  (SOPVP)

Sdružení čs. zahraničních letců-Východ, z.s. (SZL-V)

Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s.  (KOČR VzP)

Společnost Ludvíka Svobody, z.s.  (SLS)

Svaz vojenských veteránů ČR, z.s.  (SvVV ČR)

Rada seniorů ČR, z.s.s.  (RS ČR)

Společnost Dr. Edvarda Beneše, z.s.  (SEB)

Klub českého pohraničí, z.s.  (KČP)

Slovanský výbor ČR, z.s.  (SV ČR)

Vlastenecké sdružení antifašistů, z.s. (VSA)

České mírové fórum, z.s.  (ČMF)

Spolek českých novinářů, z.s.  (SČN)

bottom of page